WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY


WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O PROWADZENIE ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA W TRYBIE GRUPOWYM
 DLA NIEPEŁNOLETNICH ORAZ PEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW

Wzór wypowiedzenia umowy

Warunki rozwiązania umowy

  1. Rozwiązanie umowy następuje zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie oraz regulaminie.
  2. Data wypowiedzenia umowy to data nadesłania e-maila z wypowiedzeniem.
     (Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy dostępny jest do pobrania poniżej.)  
  3. Data rozwiązania umowy- jest to data po 30 dniach (okresie wypowiedzenia) od daty wypowiedzenia umowy. (Data liczona od dnia wypowiedzenia umowy + 30 dni.)
  4. Koszty wynikające z rozwiązania umowy, tzw. koszty basenowe. To koszty wynikające z rezygnacji z umowy: 50% płatności za kurs po 30-dniowym okresie wypowiedzenia, liczone od 30 dnia od daty wypowiedzenia umowy do końca trwania umowy. Dokładne objaśnienie kosztów basenowych i przykładowe obliczenia znajdują się poniżej.

CZAS TRWANIA UMOWY

Czas trwania umowy między Szkołą pływania Olimp a uczestnikiem lub Opiekunem zawarty jest w Umowie w § 2 punkcie 1.
Jeśli uczestnik zapisuje się przed wystartowaniem kursu, czas trwania umowy obowiązuje od początku do końca kursu.
Jeśli uczestnik zapisuje się w trakcie trwania kursu (dołącza do istniejącej grupy), czas trwania umowy liczony jest od daty deklarowanej pierwszej obecności przez uczestnika do końca trwania kursu.
Czas trwania umowy może różnić się w zależności od rodzaju kursu.
Organizator przewiduje kursy o zróżnicowanym okresie jak np.: kursy wakacyjne 2-miesięczne, kursy wakacyjne intensywne (2x w tygodniu), kursy 3 miesięczne, kursy roczne lub inne.
Uwaga: Najwięcej jest przewidzianych kursów rocznych (trwających w roku szkolnym) w okresie wrzesień-czerwiec. Jest to główny okres działalności Szkoły pływania Olimp.
Uwarunkowanie długości kursów zwyczajowo definiuje czas trwania umowy na wynajem torów basenowych między Szkołą pływania Olimp a Zarządcami basenu. Dokładny opis poniżej.

 

OBJAŚNIENIE WARUNKÓW ROZWIĄZANIA UMOWY

Od dnia przesłania wiadomości e-mail z wypowiedzeniem, naliczany jest zgodnie z regulaminem pkt. VII.1.,  30-sto dniowy okres wypowiedzenia, w którym kursant ma prawo uczestniczyć w kursie.
30-sto dniowy okres wypowiedzenia jest pełnopłatny (100% płatności za zajęcia). Po zachowaniu i zakończeniu okresu wypowiedzenia, umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem tzw. opłat basenowych pkt. VII.2. regulaminu (50% pozostałych opłat za kurs), liczone do końca umowy zawartej na prowadzenie zajęć z nauki i doskonalenia pływania zgodnie z umową § 2 punkcie 1.

 

UZASADNIENIE WARUNKÓW ROZWIĄZANIA UMOWY WRAZ Z OBJAŚNIENIEM KOSZTÓW STAŁYCH ORAZ PRZYKŁADEM OBLICZEŃ KOSZTÓW BASENOWYCH:

 

 Prowadzenie zajęć na pływalni jest procesem złożonym, gdzie na rentowność grupy mają wpływ następujące składowe:
 -stała opłata basenowa- koszt stały,
 -stała pensja prowadzącego- koszt stały,
 -liczba osób w grupie.

 

Stała opłata basenowa:

Umowa zawarta między   Szkołą pływania Olimp, a poszczególnymi pływalniami zawierana jest na czas całego roku szkolnego (do końca czerwca zgodnie z kalendarzem szkolnym), bez możliwości natychmiastowej rezygnacji z wynajmowanych torów przez Organizatora Zajęć.
 Szkoła pływania Olimp ma stałe koszty rezerwacji toru basenowego, bez względu na liczbę osób korzystających z toru basenowego.
 Oznacza to, że jeśli nikt z grupy nie przyjdzie na zajęcia, Organizator nadal zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za tor basenowy.

Zapewnienie doświadczonej kadry:

 Umowy zawarte przez Organizatora z kadrą instruktorską, zawarte są na czas wrzesień-czerwiec, by móc zapewnić kursantowi stałego prowadzącego podczas kursu, a trenerowi stały wymiar godzin pracy. Jest to drugie zobowiązanie oraz stały koszt Organizatora zajęć.

Liczba osób w grupie

Na jednym  torze ze względów fizycznych oraz podpisanej Umowy najmu torów basenowych, między Szkołą pływania Olimp a Zarządcą basenu, może przebywać określona liczba uczestników.
 Liczbę uczestników na torze definiuje umowa Organizatora z basenem oraz założenia Organizatora względem liczebności wybranych grup.
 By zachować komfort zajęć, każda z grup ma ściśle zdefiniowaną maksymalną liczbę uczestników.
 Grupy liczą średnio ok. 6-7 uczestników/tor/1instruktora. Uwaga! Jest to wartość uśredniona i w zależności od basenu może się różnić.
 Przykłady obłożenia w roku szkolnym 2021/2022:
 Np.: Maksymalne założone obłożenie grup na pływalni ZS nr 14 ul. Toruńska Wrocław oraz basen ZS nr 4 ul. Sokołowskiego Wałbrzych w roku 2021 to 6 osób;
 Maksymalne obłożenie grup dorosłych oraz dzieci poziom A0 na pływalni WC SPA ul. Teatralna  Wrocław, to 6 osób;
 Zakładane obłożenie młodzieży na pływalni Gem ul. Mianowskiego 2b Wrocław 7 osób, grupa A0 basen Gem ul. Mianowskiego 2b Wrocław- ok. 3-4 os. I 2 instruktorów na jednym torze.
 Uwzględnione przykłady mają charakter poglądowy i przykładowy. Na liczbę uczestników w danej grupie wpływa wiele czynników takich jak: długość basenu, szerokość oraz głębokość basenu, wysokość między plażą basenu a lustrem wody, poziom zaawansowania grupy a bezpieczeństwo zajęć, ograniczenia wynikające z Regulaminu pływalni, ograniczenia wynikające z limitu osób zakładane przez służby sanitarne  oraz wiele innych.

Teoretycznie  i zgodnie z prawem, maksymalna liczba uczestników przypadająca na 1 instruktora to 15 osób. Zdajemy sobie sprawę z jakości zajęć idącą w parze z liczbą uczestników. Stawiamy na bezpieczeństwo podczas zajęć, komfort zajęć oraz indywidualnego podejścia.

Wpływ na liczbę uczestników ma również poziom grupy. Uczestnicy winni posiadać przybliżone umiejętności pływackie, za co odpowiada zdefiniowany przez Organizatora poziom grup.

 Objaśnienie względem liczebności grup pływackich a innymi dyscyplinami:

Istnieją dyscypliny, gdzie poziom od podstaw niesie ze sobą mniejsze ryzyko podczas udziału w zajęciach jak np. taniec lub piłka nożna. Dodatkowo poziom uczestnika może mieć mniejsze znaczenie w innych dyscyplinach (nieutrudniające rozwój innym uczestnikom).   Poziom złożoności organizacji zajęć pływania polega na dostosowaniu bezpieczeństwa zajęć, atrakcyjności zajęć oraz cennika zajęć w stosunku do innych dyscyplin w uwzględnieniem zakładanego obłożenia uczestników na odpowiednim poziomie. Konkurencyjność dyscyplin przeprowadzanych na sali jak np. taniec lub akrobatyka, polega na różnicy liczebności grup w stosunku do zachowanego bezpieczeństwa oraz stałej opłaty rezerwacyjnej za obiekt,  gdzie koszty wynajęcia sali są przybliżone do kosztów wynajęcia 1 toru basenowego, zaś liczebność uczestników może znacznie się różnić bez tak dużych konsekwencji w jakości zajęć.

 

 

LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE A RENTOWNOŚĆ GRUPY- PODSUMOWANIE Z UWGLĘDNIENIEM REZYGNACJI Z ZAJĘĆ

Uśredniona liczba osób w grupie zachowująca rentowność wynajmowanego toru  basenowego wraz z pracą instruktorską [tzw. koszty stałe ponoszone przez Organizatora zajęć], to  5,5-6 uczestników/1 godz. (występują wyjątki w zależności od pływalni). 1,0-1,5 uczestników grupy wpływa już w znacznej mierze na rentowność prowadzenia zajęć.
 
Organizator prowadzi zajęcia grupowe w większości przypadków w cyklu rocznym wrzesień – czerwiec ze względu na w/w zobowiązania roczne z pływalnią oraz instruktorami. 

Organizator nie planuje anulowania kursu w trakcie jego trwania ze względu na rezygnację z zajęć przez uczestnika.
 Organizator nie planuje kontynuowania nierentownych kursów.
 Organizator nie planuje dopłat do kursu lub zmiany ceny jednostkowej za zajęcia przez pozostałych uczestników kursu, spowodowanego brakiem zachowania rentowności kursu przez rezygnację z zajęć przez uczestnika.

 

KOSZTY BASENOWE A ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ UCZESTNIKA
 

Tzw.: Koszty basenowe to 50% płatności za kurs po miesięcznym okresie wypowiedzenia. Koszty basenowe pozwalają Organizatorowi na utrzymanie ciągłości grupy, oraz stałe zobowiązania Organizatora wynikające z Umowy najmu basenu i wypłat wynagrodzeń dla kadry prowadzącej.

UWAGA! Często koszty basenowe błędnie są mylone z karą umowną. 

Organizator nie ma za zadanie otrzymać pełnego wynagrodzenie  w 100%  za grupę w momencie rezygnacji przez uczestnika z uczestnictwa w kursie.
 Celem Organizatora jest możliwość zapewnienia dalszego funkcjonowania grupy, tak by inni uczestnicy mogli niezmiennie korzystać z zajęć.
 Koszty basenowe to 50% opłaty za kurs po 30 dniach wypowiedzenia. Koszty basenowe umożliwiają pokrycie kosztów stałych przez Organizatora.
W punkcie dotyczącym liczebności grupy została objaśniona kwestia, iż 1,0-1,5 uczestników wpływa na rentowność grupy. Oznacza to, że w przypadku wypisania się uczestnika, do funkcjonowania takiej grupy Organizator musiałby dopłacić. 

-Wstrzymanie zajęć
 
Uwaga! Organizator nie przewiduje możliwości wstrzymania zajęć nieodpłatnie dla uczestnika lub obniżenia kosztów za zajęcia w których uczestnik nie uczestniczy. 
 Zajęcia są pełnopłatne, nieobowiązkowe. Uczestnik ma prawo do niekorzystania z zajęć według swoich preferencji.
Wyjaśnienie: Duża część stałych opłat to koszty stałe Organizatora. Nie jest możliwy zapis na część zajęć w trakcie kursu (podczas wstrzymania zajęć) innego uczestnika.  
 Nie jest możliwe zawieszenie grupy. Organizator nie przewiduje do długoterminowego kontynuowania grup nierentownych, wynikających ze wstrzymania zajęć przez uczestników.

 

-Choroby w trakcie trwania kursu oraz rezygnacja z kursu z powodów chorobowych,

W przypadku chorób przewidziane jest możliwość odrabiania zajęć zgodnie z ustaleniami umowy.
UWAGA! W chwili obecnej Organizator nie przewiduje innych specjalnych wyjątków oraz form rezygnacji z kursu dla osób rezygnujących z kursu z powodu choroby.
 
Każdy przypadek staramy się traktować indywidualnie, lecz pamiętaj, że udział w kursie definiują Warunki Umowy oraz Regulamin.
UWAGA! W chwili obecnej w ofercie Szkoły pływania Olimp niestety nie ma możliwości wstrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie zajęć.
Organizator nie przewiduje również wyjątków dla osób rezygnujących z kursu z powodów chorobowych.

Zależy nam by Twoja rezygnacja nie wpłynęła na zajęcia pozostałych uczestników grupy, nie rozwiązywać grup w trakcie ich trwania oraz by utrzymać grupy rentowne.
 Organizator nie przewiduje dopłat pozostałych uczestników do zajęć w momencie rezygnacji z kursu przez innego uczestnika.
 Organizator nie przewiduje w chwili obecnej dodatkowej formy Ubezpieczenia od nagłej rezygnacji z kursu.  

Organizator w zależności od indywidualnego przypadku może zaproponować zwiększenie liczby zajęć do odrobienia. W przypadku chęci rezygnacji z kursu Organizator może zaproponować zastąpienie miejsca Uczestnika Rezygnującego z kursu, przez innego uczestnika zaproponowanego przez uczestnika rezygnującego z kursu bez dodatkowych opłat, pod warunkiem zgodności poziomu umiejętności pływackich i wieku nowego uczestnika z grupą oraz podpisanie przez uczestnika zaproponowanego umowy na pozostały okres trwania umowy.  

Inne powody usprawiedliwiające Uczestnika podczas rezygnacji z kursu oraz zwalniające  uczestnika z miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz opłaty kosztów basenowych:

UWAGA! W chwili obecnej Organizator nie przewiduje odstępstw od ogólnych warunków umowy w związku z rezygnacją Uczestnika z kursu w wyjątkowych sytuacjach.
 Wyjątkowe sytuacje losowe, takie jak: Zdarzenia chorobowe, przewlekła choroba lub zabieg potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i inne przykładowe wymienione tutaj: https://olimp24.com/przed-zapisem/ lub inne zdarzenia losowe, w chwili obecnej nie mają wpływu na zmianę Ogólnych zasad Rezygnacji z Umowy Uczestnika. 
Organizator zakłada, że Uczestnik jest świadomy składowych wpływających na zapis na cykliczne zajęcia. Organizator udostępnia informacje dotyczące zapisu na kurs grupowy https://olimp24.com/przed-zapisem/

 

Inne rozwiązania:

Organizator może zwolnić i udostępnić miejsce uczestnika rezygnującego, innej zdecydowanej do zapisu osobie w to miejsce. W momencie zapisu oraz podpisania umowy przez innego uczestnika, Organizator zrezygnuje z pokrycia kosztów basenowych przez Uczestnika rezygnującego z kursu. Data zapisu nowego uczestnika jest niezależna od Organizatora.    

 

ROZLICZENIE KURSU ORAZ KOSZTY BASENOWE
 wraz z przykładowym obliczeniem
 

Rozliczenie kursu powinno nastąpić do 14 dni od wypowiedzenia umowy.
 Jeśli Uczestnik uregulował 100% płatności za kurs „z góry”, Organizator zobowiązuje się do rozliczenia oraz przelania środków tzw. kosztów basenowych- 50% środków za kurs, liczonych od trzydziestego dnia od rezygnacji do końca kursu.

Jeśli Uczestnik regulował płatność w systemie ratalnym, by spełnić wszystkie warunki rozwiązania umowy, winny jest uregulować w ciągu 14 dni od wypowiedzenia, rozliczenie wynikające z udziału w zajęciach do trzydziestego dnia od wypowiedzenia umowy w kwocie 100%  iloczynu jednostkowych zajęć oraz liczby zajęć liczonej od daty pierwszych deklarowanych zajęć uczestnika do daty trzydziestego dnia od wypowiedzenia umowy oraz kosztów basenowych tj. 50% iloczynu liczby zajęć od daty wypowiedzenia, powiększonej o 30 dni, do końca trwania kursu uściślonym w harmonogramie kursu.

 

Rezygnacja z części zarezerwowanych terminów przez Uczestnika lub Rodzeństw

W wypadku rezerwacji przez uczestnika więcej niż jednego terminu zajęć, warunki odstąpienia zajęć ze wszystkich terminów są liczone w taki sam sposób, dla każdego terminu z osobna.
 W wypadku rezerwacji przez uczestnika więcej niż jednego terminu zajęć i rezygnacji z jednego lub więcej terminu zajęć, warunki odstąpienia z tego terminu lub terminów liczone są według warunków odstąpienia od umowy dla danego terminu.

W przypadku rezygnacji w kursu przez rodzeństwo, warunki rezygnacji z kursu liczone są dla osoby rezygnującej według warunków odstąpienia od zarezerwowanego terminu zajęć.

 

Przykład rezygnacji z kursu z obliczeniem rozliczenia między Uczestnikiem rezygnującym a Organizatorem:

Kursant zapisuje się na kurs w okresie luty-czerwiec. Całkowita liczba zajęć w kursie to: 17 zajęć,
 całkowita kwota za kurs to 748 złotych. (Zakładana przykładowa cena jednostkowych zajęć: 44 zł.)

Wariant a) Kursant zapłacił za cały kurs „z góry” oraz składa wypowiedzenie 30 kwietnia.
 Zgodnie z trwającym wypowiedzeniem 30-dniowym, kursant uczęszcza za zajęcia do 30 maja. Za pozostałe zajęcia do końca trwania umowy pobierana jest płatność w wysokości 50%.  Liczba zajęć pozostałych do końca kursu, po okresie wypowiedzenia: 3 zajęcia. Kwota za 3 zajęcia po okresie wypowiedzenia 132 zł. (zakładana cena jednostki zajęć: 44 zł.). 50% z kwoty 132 zł = 66 zł.
 Rozwiązanie: Szkoła pływania Olimp zwraca kursantowi 66 zł. 

Wariant b) Kursant rozdzielił płatność na raty i opłacił za kurs 300 zł.
 Analogicznie jak do „wariantu a” uwzględniany jest okres wypowiedzenia pełnopłatny oraz obliczana jest płatność za zajęcia po okresie wypowiedzenia tj. 132 zł. i ich 50% tej kwoty tj. 66 zł.
 Kursant zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty za zajęcia, pomniejszonej o 50 % kwoty zajęć w których nie bierze udziału a są uwzględnione w kursie,
 tj.: Pozostała Kwota do zapłaty= całkowity koszt kursu – kwota opłacona – 50% kwoty za zajęcia po okresie wypowiedzenia = 748 – 300 -66 = 382 zł.
 Rozwiązanie: Kursant zobowiązany jest do zapłaty 382 zł. 

 

Umowy o udział w kursie zostają podpisane z osobami pełnoletnimi, dlatego prosimy o przemyślane decyzję i odpowiedzialne zapisy.
 Osoby pełnoletnie pełnią odpowiedzialność za zapis niepełnoletnich uczestników.
 Zajęcia są płatne, nieobowiązkowe, odbywające się zgodnie z Regulaminem.

Prosimy o przemyślane zapisy na kurs.

Życzymy owocnych postępów w nauce pływania i samych udanych treningów!

Regulamin Szkoły pływania Olimp

 

W Regulaminie zdefiniowane są najważniejsze informacje dotyczące kursu.
Regulamin dostępny jest: 
-na stronie: https://olimp24.com/regulamin/,
podczas zapisów on-line przez stronę internetową w postaci check-box’u z odnośnikiem: „ Zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu Szkoły pływania OLIMP. *
-u Organizatora w postaci kopii fizycznej.

Prosimy o zapoznanie się również z okresem odbywania się zajęć grupowych (czasem trwania umowy) oraz harmonogramem zajęć – integralnej części umowy. 

Uczestnik zajęć lub Opiekun potwierdza Zapoznanie się z Regulaminem oraz Harmonogramem zajęć przez zawarcie Umowy o prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w trybie grupowym. Zaakceptowanie a niezaznajomienie się z Regulaminem lub Harmonogramem zajęć nie zwalnia z postanowień Umowy.