REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO Dalej Nabywcą/ Okazicielem WYDAWANEGO PRZEZ Szkołę Pływania OLIMP.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Voucher może być realizowany wyłącznie na usługi świadczone przez Szkołę Pływania OLIMP tj. OLIMP24 Rafał Klimek.
 2. Voucher pozwala na skorzystanie z dowolnej usługi oferowanej przez Szkołę Pływania Olimp na kwotę wartości vouchera- zajęcia indywidualne z nauki i doskonalenia pływania, kursy grupowe z nauki i doskonalenia pływania, kolonie, obozy oraz szkolenia.
 3. Voucher może być zrealizowany na usługi świadczone przez Szkołę Pływania OLIMP do kwoty podanej na Voucherze.
 4. Voucher można wykorzystać na usługi według aktualnej oferty, grafiku, wolnych miejsc oraz cennika dostępnego na olimp24.com i u Organizatora.
 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 7. Szkoła Pływania OLIMP nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 8. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze i nie ulega zmianie.
 9. Voucher posiada swój indywidualny numer.
 

ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Użytkownik/ Okaziciel Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji usługi poprzez kontakt telefoniczny ze Szkołą Pływania OLIMP (tel.506293277).
 2. Szkoła Pływania OLIMP przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności lub poprzez podanie indywidualnego nr vouchera.
 3. Przy realizacji Vouchera Okazicielowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub przelewem, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 5. W przypadku chęci realizacji vouchera na zajęcia grupowe/ kolonie i obozy, wartość vouchera stanowi część płatności za usługę z koniecznością dopłaty do pełnego kursu lub wyjazdu wg harmonogramu płatności.
 6. Szkoła Pływania OLIMP ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  1. upłynął termin ważności Vouchera,
  2. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze lub indywidulany nr vouchera został już wykorzystany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Okaziciel wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Szkoły Pływania OLIMP pod adresem www.olimp24.com/voucher-regulamin.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Okazicieli. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Szkoły Pływania OLIMP.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.